Ο όρος Ποιότητα στην εταιρεία μας εκφράζει την παροχή υπηρεσιών υψηλών τεχνικών και επιστημονικών προδιαγραφών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και που ελέγχονται συστηματικά.

Πολιτική της εταιρείας είναι να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις. Οι υπηρεσίες εξάγονται πάντα από την εταιρεία απόλυτα ελεγμένες και στην ίδια σταθερή ποιότητα.

Με σκοπό να διασφαλισθεί η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. “Opencomm S.A.” ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 για το πεδίο εφαρμογής:

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Παραγωγή Λογισμικού (Software), Συστημάτων
Τηλεπικοινωνιών & Εφαρμογών Τηλεματικής – Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής,
Διαχείρισης, Υποστήριξης, Συντήρησης, Αναβάθμισης, Εγκατάστασης και
Παραμετροποίησης – Εμπορία Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιακού, HW κ.ά.)»

Μέσω αυτού του Συστήματος η Εταιρεία μας έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:
• Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
• Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.
• Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
• Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
• Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
• Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.
• Να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της λειτουργίας της, κάνοντας καλύτερη χρήση των πόρων της.
• Να εκσυγχρονίζει την οργάνωσή της για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
• Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές.
• Να επενδύει σε νέες τεχνολογίες.

Με βάση τα ανωτέρω κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία δεσμεύεται κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να συμβάλει στη διαρκή βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παροχής υπηρεσιών και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική νομοθεσία.

Η Διοίκηση της ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. “Opencomm S.A.” υποστηρίζει και εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και υπογράφει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Κων/νος Κλεφτογιώργος                                                                                                                                                                                   Καλλιθέα Αττικής, 09/11/2020